ჩვენს შესახებ

museumexterirer

ქობულეთი ერთიანი საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების მაჯისცემას გრძნობდა და განიცდიდა ისტორიის ყველა ეტაპზე. არ ყოფილა პერიოდი ამ მეტად საინტერესო გეოგრაფიულ რაიონით დაინტერესება არ ყოფილიყო.

აკადემიკოსი სიმონ ჯანაშია წერს: “პეტრამ იმდროინდელი დასავლეთ საქართველოს ცხოვრებაში დიდი როლი ითამაშა. რამდენადმე მსგავსი თბილისი როლისა აღმოსავლეთ საქართველოსათვის”.

შუასაუკუნეებში თეთროსნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი ხდება. gasuli saukunis dasawyisSi, saqarTvelos saistorio sazogadoebis winaSe, qobuleTis mkvidrTa mier, patara mazrisTvis miuwvdomeli sakiTxi daisva; ambavi qalaqidan 5km. daSorebiT md.aWyvas marjvena napirze mdebare TeTrosnis wm. giorgis saxelobis taZrs da iq XIII-XIV saukuneebSi qarTuli klasikuri mxatvruli miniaturebiT Semkuli daviTnis beds exeboda (amJamad k.kekeliZis saxelobis qarTulxelnawera institutSia daculi H 75 ).  daviTns aseTi minaweri SemorCenia: “1909 welsa 2 kvirkobisTvesa wigni ese _ suraTebiT daviTni mieca qarTul saistorio sazogadoebas gansvenebul petre episkoposis mosaxseneblad d.a.” aseve minaweria: “sul am xelnawerSi 55 suraTia daculi”. taZris dangrevis Semdeg daviTni qobuleTis mmarTvelebis, TavdgiriZeebis deduleTSi – guriaSi gautaniaT, iqedan ki XX s. dasawyisSi iolad  moxvedrila saimedo xelSi – dedaqalaqSiM didi eqvTime RvTis kaci egulebodaT.

saukuneze metma drom ganvlo im dRis Semdeg, roca qobuleTSi saganZuris Senaxvis da dacvis sakiTxi daisva. Mmsoflio mniSvnelobis arqeologiurma aRmoCenebamc ver uzrunvelyo, Tundac mcire kompaqturi muzeumis gaxsna.

2010 wlis Semodgomaze, sxvadasxva saxalxo dResaswaulebis, eTnografiuli da yofiTi masalebis gamofenebisas qobuleTis municipalitetis xelmZRvanelobam istoriuli mniSvnelobis misiis ganxorcieleba daisaxa miznad.

2011 wlis ianvridan qobuleTis kulturis centris bazaze samuzeumo saqmeTa ganyofileba Camoyalibda . daiwyo intensiurad raionis istoriuli xeobebisa da soflebis DSeswavla. Catarda savele-eTnografiuli eqspedicia kintriSis istoriul xeobaSi;  samuzeumo mniSvnelobis mqoe nivTebi saintereso masalebis krebulad iqca; sistematizaciaSi movida gegma sanukvari ocnebis gansaxorcieleblad; SeirCa erT-erTi unikaluri arqiteqturiTa da gamomsaxvelobiT gamoreuli nageboba qalaqis uZeles kvartalSi; muzeumis dargis ganviTarebiT dainteresebuli mravali fizikuri da iuridiulii piri aRmoCnda.

2011 – 2012 ww samuzeumo ganyofilebisTvis erTgvari testi aRmoCnda istoriuli mniSvnelobis misiis ganxorcielebisTvis. Ar darCenila aWaris avtonomiur respublikaSi gamarTuli RonisZieba, sadac qobuleTis municipalitetis saxeli istoriul-eTnografiul WrilSi ar warmoCeniliyo.  Ggamofenebze  samuzeumo saqmis warmatebiT warmoCenisTvis  qobuleTis samuzeumo saqmis mesveurebis Sroma dafasda araerTi mniSvnelovani saxelmwifo jildoTi.

2012 wlis 18 maisi muzeumis dabadebis dRe; daiwyo axali era  qobuleTis muzeumis ganviTarebაში; 2012 wlis 2 noembers qobuleis municipalitetis sakrebulom miiRo istoriuli mniSvnelobis gadawyvetileba  daafuZna arakomerciuli (arasamewarmeo) iuridiuli piri  qobuleTis muzeumi. 2012 wlis 29 noembers muzeumma gaiara registracia saqarTvelos kulturis saministroSi.

dRes, ar arsebobs sazogadoebriv-politikuri Tu kulturul-saganmanaTleblo Tema, romelsac qobuleTis  muzeumi saqarTvelos siyvaruliT ar asazrdoebdes

1

2

3

4

5

6

7

8

 
Copyright © 2019 ქობულეთის მუზეუმი. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.